Danieliiita

fotogalerie, horoskopy, citáty ...

HISTORIE

Historické časopisy

http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/casopis-soudobe-dejiny/
Soudobé dějiny - vydáván od roku 1993 ústavem pro soudobé dějiny AV ČR. Zaměřen na historická témata spjatá s existencí Československa v širokém mezinárodním kontextu. Přednostní pozornost měl přitom věnovat osvětlování toho, co jsou soudobé dějiny, seznamovat s jejich různými pojetími, teoretickými předpoklady a metodologickými postupy. on-line články
http://www.hiu.cas.cz/cch.php
Český časopis historický - je ústředním českým historickým časopisem, založeným roku 1895, zveřejňujícím významné výsledky bádání o českých a světových dějinách, materiálové studie, diskuse, recenze i zprávy a přehledy o domácí i zahraniční historiografické produkci. V letech 1945-1992 nesl název Československý časopis. 
http://www.hiu.cas.cz/perio-folia.php
Folia historica Bohemica - zaměřen na novověk. Ročenka, v letech 1979-1990 (č. 1-13) věnovaná českým dějinám od 9. do poloviny 19. století. Od roku 1990 (od sv. 14) vychází jako specializovaný sborník pro české a obecné dějiny raného novověku (16.-18. století).

Dějiny a současnost - vychází každý měsíc, http://dejiny.nln.cz/

Časopis Matice moravské, ČMM, zal. 1870 v Brně, soustředil během svého vývoje řadu regionalistických věd. pracovníků moravských (A. Vašek, Fr. Bílý, A. Rezek, Aug. Sedláček, M. Hýsek, P. Váša a j.) v oboru vlastivědy a zvláště kulturní historie. Většinou zachovával přísné povědomí katolické. Teprve v posledních ročnících získal za přispěvatele řadu vynik. odborníků z Čech (Jos. Pekaře, Jar. Vlčka, Zd. V. Tobolku, A. Podlahu, V. Flajšhanse, V. Novotného, J. Bidla a j.), a v novější době vůbec vyniká svou vědeckou úrovní nad dřívější úzký rámec regionalistické revue, takže se řadí mezi dobré české vědecké [Časopis Matice moravské]-y. Redigovali jej Václav Royt, Fr. Bartoš, Vincenc Brandl, Fr. Kameníček, F. Slavíček, Fr. J. Rypáček, B. Navrátil, St. Souček a P. M. Haškovec, kteří se osvědčili jako zkušení organisátoři věd. práce. Populární osobnost Bartošova a zvl. Brandlova, v některých věcech teprve poslední redakce ČMM dali [Časopis Matice moravské]-u ráz kritický a osvobodili jej od utkvělého konservatismu vlastivědného. Jgn. Právně-historické studie - právní dějiny

Slezský sborník =Acta Silesiaca - od roku 1936, vydáván Slezským ústavem Slezského zemského muzea. Čtvrtletník pro vědy o společnosti

Archeologické rozhledy - časopis přináší kratší původní studie, příspěvky a polemiky, recenze domácí a zahraniční literatury, zprávy z odborných setkání, zprávy personální a informuje o činnosti vědeckých ústavů, univerzitních pracovišť, muzeí a ústavů archeologické památkové péče. Vychází 4x ročně. Vydává archeologický ústav AV ČR Praha.

Historie a vojenství vychází od roku 1952

Mediavelia historica Bohemica - zaměřen na středověk

Archivní časopis - archivnictví

Vlastivědné listy - Opava

Historický obzor - vychází 6x ročně

Časopis národního muzea. Řada historická - vychází 6x ročně

Historická geografie

Numismatické listy

Byzantinoslavica - vychází 2x ročně

Acta universitatis Caroline

Archeologica historica

Historische Zeitschrift

Neues Archiv

Kwartalnik historiczny

 

 

Žádné komentáře
 
Děkuji za návštěvu...doufám, že se Vám u mě líbilo a budete se rádi vracet.... Stránky byly založeny 2. března 2007